MLK 2019

Locaties

De Evangelische Lutherse Gemeente Amsterdam (ELGA) maakt deel uit van de Amsterdamse, Amstelveense en Haarlem-Beverwijkse samenleving door zogenaamde brandpunten met elke een hoofdvierplek. Zie hieronder meer informatie over de specifieke brandpunten. Elke zondag is er op alle drie onderstaande hoofdkerken om 10.30 eredienst. Zie het rooster voor de dienstdoende voorganger.

Amsterdam

Oude Lutherse Kerk
Singel 411
Standplaats van Ds. Andreas Wöhle
Standplaats van Ds. Marieke Brouwer (Huis op het Spui, spiritueel centrum)
Standplaats van Ds. André van der Stoel (Jeugd, hofjes, Amsterdam-Zuid)

Amsterdam Zuid-Oost

De Nieuwe Stad
Luthuliplein 11
Standplaats van 'vacant'

Haarlem

Lutherse Kerk Haarlem
Witte Herenstraat 22
Standplaats van Ds. Sietse van Kammen

van Brants Rushofje

Waar zijn we nog meer te vinden?
Amsterdam-Centrum

Ronde Lutherse Kerk
De Wittenberg
Huis op het Spui
van Brants Rushofje

Amsterdam-West

De Lutherhof
De Augustanahof

 

Amsterdam-Zuid

Maarten Lutherkerk (informatie via ds. André van der Stoel)
Gastenhuizen 'in de Waard' en 'in de Roos'
Luthers hofje Bij Maarten
Diaconaal kantoor 'de Zwaan'
Kemperblok

Amsterdam-Noord

Noord (samenwerking in Kerk en Buurt Noord)

Pasen in de OLK
Pasen (2019) in de Oude Lutherse Kerk in Amsterdam

Brandpunt De Nieuwe Stad

De Nieuwe stad is het brandpunt van de ELGA in Amsterdam Zuid-Oost. In het Kerkgebouw aan het Luthuliplein in Amsterdam Zuidoost zijn wij één van de hoofdgebruikers en vieren we elke zondag dat we Luthers zijn.“Voor ons betekent ‘ Luthers’ : vrij zijn. Bij ons is iedereen welkom en word je aanvaard zoals je bent. Wij kerken in De Nieuwe Stad, een kerkcentrum waar we “meer in huis hebben.” Heel bijzonder zijn de gezamenlijke diensten, waar een bonte verzameling van Protestantse, Rooms-katholieke, Indonesische, Ghanese en Lutherse gelovigen samen de dienst vieren. Maar ook onze Lutherse diensten mogen er zijn, iedere zondagmorgen om 10.30u.

Meer informatie vindt u op de site van Luthers Zuidoost

Brandpunt Haarlem

Lutherse Kerk Haarlem
Lutherse Kerk Haarlem

 

Brandpunt Haarlem is de levende gemeenschap van de ELGA in Haarlem en is al sinds de 17e eeuw gevestigd in de stad.Als plaatselijke kerk willen we, in relatie met God, verantwoordelijk zijn voor onze eigen toekomst en de daarbij horende activiteiten. Graag willen wij met trots een plek innemen in de maatschappij. We vieren elke zondag dat we kerk zijn en daarnaast zijn er activiteiten zoals: 
Kopje Thee +: Openstelling van de kerk op dinsdagen voor bijzondere ontmoetingen
Familia Lutherana: Gezamenlijke activiteiten en uitstapjes voor jong en oud
Vier-de-zondag: bijzondere vieringen, zoals de jaarlijkse Agapè maaltijd.

Meer informatie vindt u op de site van de Lutherse Kerk Haarlem

Brandpunt Amsterdam Stad

Beleidsplan 2018-2022

Brandpunt Amsterdam Stad (BAS) wil het evangelie verkondigen in een seculiere stad. Deze context daagt ons uit om nieuwe vormen van kerk-zijn en kerkelijke presentie te ontwikkelen, inspelend op sociaal maatschappelijke ontwikkelingen en behoeften.

Het unieke van Brandpunt Stad is het feit dat zij primair een citykerk is, d.w.z. geen kerk die is ingebed in een buurt, maar in het centrum van de stad, waar mensen vanuit de hele stad en de regio naar toe komen. Naast de citykerk-functie van de OLK hebben wij twee ankerplaatsen in de stadsdelen West (Augustanahof) en Zuid (Maarten Lutherkerk), die zijn bedoeld om ook in de wijken diaconaal, pastoraal en missionair zichtbaar te blijven. Andere plekken in de stad zijn de Lutherhof , de Wittenberg en Noord. Wij werken op die plaatsen nauw samen met de Diaconie en met buurtorganisaties.

De diensten en activiteiten zijn zowel gericht op eigen lutheranen, als ook op zinzoekers uit de stad en regio. Een voorbeeld hiervan: al decennia geleden werd door de ELGA het Pastoraal Centrum opgericht, nu het Huis op het Spui, dat een brug moest slaan tussen de lutheranen en de rand- en buiten kerkelijken en de nieuwe spirituelen*.

Onze gemeente heeft enkele duidelijke, unieke kenmerken:
1. Zij is geworteld in de lutherse traditie en heeft een grote openheid naar de samenleving en stad, kunst en cultuur (voorbeelden: concerten, lutherse missen, een avond voor alle zielen, activiteiten in het kader van LHBTQI+ onderwerpen, vluchtelingencrisis e.a.). Het motto “onderzoek alles en bewaar het goede’ is bij uitstek op haar van toepassing.
2. Zij wordt gekenmerkt door een open en gastvrije sfeer. Wij zijn ondogmatisch en er is ruimte voor diverse vormen van geloofsbeleving.
3. Slechts een deel van de kerkgangers is luthers, het merendeel is oorspronkelijk afkomstig van andere denominaties of zijn buitenkerkelijken en nieuwe spirituelen. * nieuwe spirituelen zoeken spirituele wijsheid in zichzelf en menen dat alle religies uit dezelfde eeuwige bron afkomstig zijn. Veel nieuwe spirituelen zijn bezig met alternatieve geneeswijzen, healing en met spirituele praktijken als meditatie en yoga. Zij zijn/voelen zich niet verbonden aan een religieuze, spirituele of levensbeschouwelijke instelling of groepering.
4. Zij is laagdrempelig in die zin dat mensen gemakkelijk binnenlopen (ook mede dankzij zaterdagmiddagopeningen en concerten) en nieuwe bezoekers worden gastvrij en belangstellend ontvangen. Men kan gemakkelijk aansluiting vinden en bij de gemeente gaan horen als men dat wil.
5. Zij werkt in de Heilige Vierhoek (H4H) samen met buurtkerken van andere kerkgenootschappen: de Krijtberg (R.K), de Doopsgezinde kerk en de English Reformed Church (Begijnhof)en participeert actief in de Raad van Kerken in Amsterdam.
6. Onze gemeente weet zich deel van een groter geheel: de lutherse wereldkerk en wereldfederatie, de wereldwijde lutherse familie. Daarmee ten dele samenhangend.
7. Er zijn nogal wat kerkgangers die oorspronkelijk een andere nationaliteit hebben Surinaams, Duits, Amerikaans, Tsjechisch, Egyptisch etc.
8. De Oude Lutherse Kerk is de “hoofdkerk’ van Luthers Nederland.

De kerk op het Spui: de Oude Lutherse Kerk

Evenals een aantal andere kerken in het centrum van Amsterdam is de Oude Lutherse Kerk op het Spui niet de kerk van een bepaalde wijkgemeente, maar meer een 'city-kerk'. 
Dit wil zeggen dat zij ten dienste wil staan van iedereen in Amsterdam.

Hoewel de kerk luthers is, is de vaste groep kerkgangers oecumenisch samengesteld.

Naast lutherse gemeenteleden (met inbegrip van leden van Surinaamse, Duitse en Scandinavische oorsprong) zijn er hervormden, gereformeerden, katholieken, leden van andere kerken, en ook mensen die zich niet tot een kerkgenootschap rekenen. De veelkleurige samenstelling geeft blijk van het open karakter van de gemeente.

Voor veel Amsterdammers is het gebouw, vanwege het gebruik dat er doordeweeks van wordt gemaakt, bekend als de Aula van de Universiteit van Amsterdam. Ook dit draagt bij aan het laagdrempelige karakter van de kerk.
In het historische kerkgebouw (ingangen Singel en Spui) en in de bijbehorende gemeentezalen, die bereikbaar zijn via de ingang Handboogstraat 4, vinden activiteiten plaats van verschillende aard:
Er zijn elke zondagmorgen kerkdiensten (aanvang 10.30 uur). Ds. Andreas Wöhle, ds. Marieke Brouwer en ds André van der Stoel gaan voor in de diensten op zondag. 
Ds. van der Stoel is tevens predikant van de Maarten Lutherkerk in de Rivierenbuurt. 
Ds. Brouwer leidt tevens het Huis op het Spui: het Centrum voor Spiritualiteit van de Evangelisch-Lutherse gemeente in Amsterdam. Voor meer informatie kijk bij Huis op het Spui.
De drie predikanten werken nauw samen en op hoogtijdagen worden de diensten in wisselende samenstellingen geleid.

 

Naast de gewone kerkdiensten zijn er themadiensten (bijvoorbeeld een serie diensten over kunst, of over seksualiteit), diensten waarin een 'Lutherse Mis' wordt gevierd zoals in de tijd van Bach, jaarlijks een 'Grunneger Dainst' in het Gronings (Nederlandse vertaling van de bijbelteksten en de preek is beschikbaar), en een viering op 'Eeuwigheidszondag' om de overledenen te gedenken.
Op een gewone zondag zijn er zo'n 80-100 kerkgangers, maar bij de bijzondere vieringen zijn het er aanzienlijk meer, op Kerstavond bijvoorbeeld meer dan 500.
Na de dienst genieten de gemeenteleden en gasten van de mogelijkheid om koffie te drinken, kennis te maken en na te praten.
Voor de kinderen is er een korte viering in een afzonderlijke ruimte. Wat aanvankelijk alleen een kinderopvang was, is uitgebreid tot een eigen viering met een thema. Bij het begin en het slot van de dienst in de kerk zijn de kinderen wel aanwezig.

In de lutherse traditie is muziek belangrijk. 
De vaste organist van de Oude Lutherse Kerk is Christiaan de Vries. Hij geeft ook orgelconcerten. 
Op hoogtijdagen worden de kerkdiensten begeleid door het vocaal en instrumentaal ensemble 'Kwintessens', dat wordt geleid door Nannie Schuller. 
Zij leidt ook het (grotere) 'Spui projectkoor' dat drie keer per jaar wordt gevormd uit belangstellenden.

Het Huis op het Spui biedt o.a. 'geestelijke begeleiding', verschillende vormen van meditatie, avonden over films en boeken, en aandacht voor mystiek. Spiritualiteit is het sleutelwoord. 
Er zijn ook maaltijd-ontmoetingen voor ouderen. 
Voor jonge gezinnen vinden afzonderlijke activiteiten plaats. 
En elk jaar is er – in samenwerking met de rooms-katholieke en doopsgezinde partnerkerken op de Singel (tegenover het Spui) - een uitstapje naar een cultureel-religieuze bestemming, bijvoorbeeld het Ikonenmuseum in Kampen.
Kijk bij activiteiten van het Huis op het Spui voor het lopende programma.
Wie per email de digitale nieuwsbrief (die ongeveer één keer per maand verzonden wordt) wil ontvangen, kan zich opgeven door een mailtje te sturen naar: [email protected], o.v.v: abonnement digitale nieuwsbrief.

Lutherse Mis OLK
Lutherse Mis in de Oude Lutherse Kerk (1 maart 2020)