Lutherhof

De lutherse traditie

In het kort zijn lutheranen vrij en blije mensen. Typerend voor de lutherse traditie zijn de drie sola's

Sola Gratia: 'uit genade alleen'

Luther ontdekte bij Bijbelstudie (Rom. 1: 17) iets dat de gelovigen in zijn tijd niet meer wisten: iedereen wordt uit genade door God aangenomen (Rom. 3: 24) en wordt daardoor een rechtvaardige, een mens wiens zonden zijn uitgewist. Dit is de blijde boodschap, dit is het Evangelie. Lutheranen geloven in een genadige God, in Gods betrokkenheid bij ieder mens, zoals die blijkt in de persoon van Jezus Christus. Luther schrijft dat uit de blijdschap en dankbaarheid die uit dit geloof voortkomen, als vanzelf de goede werken volgen.

Sola Fide: 'uit het geloof alleen'

Door de werking van de Heilige Geest kunnen wij geloven. Geloven is dat je ondanks alle tegenslagen vertrouwt op Gods genade, zoals Jezus Christus ons in zijn wijze van leven heeft laten zien. Het geloven in Gods belofte van genade leren we uit de verhalen in de Bijbel. Wij zijn vrij om dit te geloven of ons daarte- gen te verzetten en ons af te sluiten van God.

Sola Scriptura: 'door de Schrift alleen'

Dit moet eigenlijk ‘Solo Verbo’ zijn, door het Woord alleen. De Bijbel bevat Gods Woord in mensentaal. Het geloof wordt gewekt door het Woord, dat in eerste instantie te ontdekken is in de Bijbel als bron van de relatie tussen God en de mens. Pas als het Bijbelwoord je raakt wordt het voor jou Gods Woord. Je vraagt je dan af: wat heeft dit woord mij op dit moment te zeggen?

Lutheranen hebben een open visie op de Bijbel. Niet alle uitspraken hebben een even groot gewicht. Zij moeten getoetst worden aan het leven en leren van Jezus Christus. Dit geeft de Lutheraan de nodige vrijheid en het nodige houvast. Wat lutheranen geloven is wel vastgelegd in belijdenisgeschriften, maar die zijn een samenvatting van het geloof uit de tijd waarin ze zijn geformuleerd: de interpretatie ligt niet voor eeuwig vast.

Wat is nu eigenlijk die lutherse traditie?

Sinds calvinisten en lutheranen samen zijn gegaan in de Protestantse Kerk in Nederland spreekt men vaker over 'de lutherse traditie' om het accentverschil tussen de twee protestantse stromingen aan te duiden. Wat bedoelen we daarmee? En wat is de theologische achtergrond van de lutherse traditie? Lees meer hierover in de onderstaande brochure.

Download hier de brochure Wat is nu eigenlijk die Lutherse traditie?